វេទិការខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាទូរស័ព្ទ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
326
Total Posts:
266
Total Topics:
114
Total Categories:
6
Users Online:
158
Most Online:
521 - June 21, 2018, 09:25:27 AM
Online Today:
183
Average registrations per day:
3.57
Average posts per day:
6.28
Average topics per day:
3.07
Total Boards:
45
Latest Member:
ipirer
Average online per day:
237.97
Male to Female Ratio:
1:0

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2018 332 678 386 521
September 2018 59 146 61 274
August 2018 82 139 92 408
July 2018 43 130 73 382
2018-07-01 2 2 2 208
2018-07-02 1 1 2 212
2018-07-03 4 6 5 297
2018-07-04 4 6 3 309
2018-07-05 4 8 3 303
2018-07-06 6 16 4 225
2018-07-07 1 4 1 233
2018-07-08 1 2 3 225
2018-07-09 6 55 10 353
2018-07-10 1 6 1 382
2018-07-11 2 2 3 229
2018-07-12 1 4 1 223
2018-07-13 3 4 6 204
2018-07-14 2 2 4 214
2018-07-15 0 0 1 173
2018-07-16 2 5 0 164
2018-07-17 0 0 0 239
2018-07-18 0 0 1 219
2018-07-19 1 3 3 293
2018-07-20 0 0 4 312
2018-07-21 0 0 2 223
2018-07-22 0 0 2 169
2018-07-23 1 1 2 162
2018-07-24 1 1 2 151
2018-07-25 0 1 3 157
2018-07-26 0 0 3 154
2018-07-27 0 0 1 163
2018-07-28 0 0 0 65
2018-07-29 0 0 0 29
2018-07-30 0 0 0 17
2018-07-31 0 1 1 68
June 2018 148 263 160 521