វេទិការខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាទូរស័ព្ទ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
240
Total Posts:
307
Total Topics:
122
Total Categories:
6
Users Online:
173
Most Online:
521 - June 21, 2018, 09:25:27 AM
Online Today:
190
Average registrations per day:
3.75
Average posts per day:
6.45
Average topics per day:
2.92
Total Boards:
45
Latest Member:
HengBunnyshop
Average online per day:
244.00
Male to Female Ratio:
1:0

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2018 207 458 266 521
August 2018 16 65 33 250
July 2018 43 130 73 382
June 2018 148 263 160 521
2018-06-05 1 1 9 18
2018-06-06 4 13 12 24
2018-06-07 22 48 40 109
2018-06-08 13 34 26 456
2018-06-09 10 17 4 481
2018-06-10 3 6 6 278
2018-06-11 3 11 8 288
2018-06-12 44 49 5 293
2018-06-13 3 5 8 323
2018-06-14 7 11 1 342
2018-06-15 4 5 1 442
2018-06-16 1 3 1 460
2018-06-17 4 4 4 492
2018-06-18 2 4 3 480
2018-06-19 4 8 2 392
2018-06-20 5 13 3 477
2018-06-21 5 9 3 521
2018-06-22 2 5 5 504
2018-06-23 4 8 4 427
2018-06-24 2 2 3 252
2018-06-25 0 1 2 174
2018-06-26 3 4 1 180
2018-06-27 0 0 0 169
2018-06-28 1 1 6 170
2018-06-29 1 1 2 189
2018-06-30 0 0 1 177