វេទិកាខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាទូរស័ព្ទ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
10556
Total Posts:
3068
Total Topics:
1396
Total Categories:
3
Users Online:
354
Most Online:
1260 - March 13, 2020, 07:51:05 AM
Online Today:
360
Average registrations per day:
23.42
Average posts per day:
6.96
Average topics per day:
3.26
Total Boards:
86
Latest Member:
eotvdvifopi
Average online per day:
391.82
Male to Female Ratio:
1508:1

Most Time Online

OUCH SAMNANG
1d 11h 6m
Admin
14h 7m
Samnangupdate
11h 47m
Vuthy
7h 28m
Phanny
5h 47m
នាគភ្លើង
5h 34m
chandarakk
4h 46m
Virak Heng
3h 28m
menglong
3h 27m
Sem sokha
3h 6m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2020 1205 2780 9976 1260
October 2020 223 1183 932 615
September 2020 56 331 2303 688
August 2020 239 254 1359 418
July 2020 105 121 1382 475
June 2020 70 114 920 388
May 2020 137 273 577 361
April 2020 130 190 934 602
March 2020 89 111 1055 1260
February 2020 93 140 263 890
January 2020 63 63 251 523
* 2019 274 375 634 825
December 2019 75 90 237 825
November 2019 36 37 178 408
October 2019 10 17 57 378
September 2019 38 57 49 411
August 2019 115 174 113 615