វេទិការខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាទូរស័ព្ទ

មណ្ឌល ទិញ-លក់ & ដោះដូរ => ចង់ទិញ & ចង់លក់ => Topic started by: Vuthy on July 11, 2018, 12:29:13 PM

Title: Wiko Sunny2 plus Full firmware
Post by: Vuthy on July 11, 2018, 12:29:13 PM

Wiko Sunny2 plus Full firmware

Price 3$

https://drive.google.com/open?id=1zOU76SZbTP8kcjW3tGcx3_3cEbC2Qr0y

(http://gsmkhmer.com/upload/images/wiko-sunny-smartphone-product-image01.jpg)