វេទិកាខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាទូរស័ព្ទ

មណ្ឌលទូទៅ => Box & Dongle => NCK/UMT/Avenger => Topic started by: OUCH SAMNANG on September 13, 2019, 12:30:47 PM

Title: Reset samsung frp with umt
Post by: OUCH SAMNANG on September 13, 2019, 12:30:47 PM

- ដាក់ចូល Dow load mode Connect usb 1 2 3 4 5 Done

(https://www.mediafire.com/convkey/e9d9/op1ndrsyxy6g0zg4g.jpg) (http://www.mediafire.com/view/op1ndrsyxy6g0zg/Reset_samsung_frp_with__umt.jpg/file)